Columela Vinegar Sherry

Columela Sherry Vinegar. Solera 30. Reserva. Acidity 8%. Anfora quality products. 375ml (12.7 fl oz).